Sunday, 26 April 2015

Ella Amethyst - Trev Wordley - Ophelia by Sinister

In this lovely set of photos Ella Amethyst wears the Ophelia Dress by Sinister.  Trev Wordley Photography.
Black Ophelia Dress
Necklace by Alchemy Gothic.
Darkling Vampire Bat Hairclip by Alchemy Gothic.