Sunday, 17 May 2015

Ella Amethyst - Marija Buljeta Photography - Vampire Dress by Sinister

Ella Amethyst wears the Classic Vampire Dress by Sinister in these stunning photographs taken by Marija Buljeta Photography.
Gloves by Sinister.
Hooped Petticoat.
Necklace by Alchemy Gothic.